TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet, Katedra za opštu elektrotehniku Univerzitet u Beogradu -- Elektrotehnički fakultet

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije elektčnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Stvaranje osnova za analizu modela elektotehničkih sistema i naprava formuliasnih posredstvom električnih kola. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.
Teorija električnih kola 13E072OTEK Odsek za elektroniku, Odsek za signale i sisteme, Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odsek za fizičku elektroniku
Teorija električnih kola 13E072GTEK Odsek za energetiku
Teorija električnih kola 13E073RTEK Odsek za računarsku tehniku i informatiku

Predavanja

Vežbe

Rezultati ispita i kolokvijuma

Uvid OTEK1 ispit, Milka Potrebić, cetvrtak 14.2.2019. u 15:00h soba 64.
Uvid ispit GTEK 18:00h, OTEK2 19:00h, RTEK 18:45h, cetvrtak 14.2.2019. kabinet 80.

Osnovna literatura

Teorija električnih kola I, B. Reljin, Akademska misao, 2003.     Teorija električnih kola II, B. Reljin, Akademska misao, 2002.    Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, M. Potrebić, D. V. Tošić, Akademska misao, 2012.

Ocenjivanje

Kolokvijum u trajanju od 2 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.     Ispit u trajanju od 2 sata, 2 zadatka po 15 poena i 4 pitanja po oko 5 poena, ukupno 50 poena.     Ocene: 6 (51-60 poena), 7 (61-70 poena), 8 (71-80 poena), 9 (81-90 poena), 10 (91-100 poena).

Nastavnici

dr Dejan Tošić, redovni profesor (soba 80, tosic@etf.rs), dr Milka Potrebić, vanredni profesor (soba 64, milka_potrebic@etf.rs)

Primer ispitnih rokova i kolokvijuma 2018.12.27

Primer ispita 1 OG,    Primer ispita 2 OS OE OF OT,    Primer ispita 3 RTI
Primer kolokvijuma 1 OG,    Primer kolokvijuma 2 OS OE OF OT,    Primer kolokvijuma 3 RTI

SRODNI PREDMETI

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za energetiku
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odsek za signale i sisteme
 • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za fizičku elektroniku
 • Predavanja:

  Rezultati ispita i kolokvijuma:

  ANALOGNI ELEKTRIČNI FILTRI

 • Analogni električni filtri - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA

 • Mikrotalasna pasivna kola - Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije
 • PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

 • Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
 • RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)

 • RF i mikrotalasni filtri - Modul za mikrotalasnu tehniku
 • MIKROTALASNA PASIVNA KOLA (DOKTORSKE STUDIJE)

 • Mikrotalasna pasivna kola - Modul za mikrotalasnu tehniku

 • SMER ZA MIKROTALASNU TEHNIKU I OSTALI PREDMETI KATEDRE ZA OPŠTU ELEKTROTEHNIKU

  Smer za mikrotalasnu tehniku     Osnovi elektrotehnike     Elektromagnetika